Albertus Edzenga

was born to Sjoerd Idzenga (a laborer) and Attje (Etta) Kuiper.

Death certifcate ALbert Edzinga
Death certificate ALbert Edzinga
Etta Attje Idzenga Kuiper
Attje (Etta) Kuiper Idzenga